Kilometerheffing voor vrachtwagens brengt op jaarbasis 648 miljoen euro* op .

 

Brussel, 31 maart 2017 ____De kilometerheffing voor vrachtwagens  in de drie gewesten van België bestaat op 1 april 2017 exact een jaar. Op die tijd hebben de +3.5 ton vrachtwagens 5,7 miljard  kilometer bij elkaar gereden op betalende tolwegen.  

Viapass, de interregionale overheidsinstelling die de kilometerheffing controleert en coördineert namens de gewesten maakt bij die eerste verjaardag een positieve balans op van een jaar werking. Terzelfdertijd geeft het ook gedetailleerde statistieken vrij over het tolsysteem in België.  

Sinds exact een jaar is België een tolzone geworden voor het vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton Maximaal Toegelaten Massa. België voegt zich daarmee in het rijtje andere Europese tolzones als Frankrijk, Duitsland, Polen… Maar de invoering van het kilometerheffingssysteem in de drie gewesten van België ging wel gepaard met een aantal primeurs. Het was het eerste dergelijk systeem dat meteen  in een volledig land tegelijk werd uitgerold. Het gebeurde in 3 regio’s met eigen bevoegdheden voor mobiliteit en in de drie officiële landstalen plus het Engels.  Het is ook het eerste satellietgestuurde systeem van dergelijke omvang.

Door een goede voorbereiding was het systeem operationeel vanaf de eerste dag.  De jaarcijfers tonen trouwens aan dat april 2016 met 485 miljoen kilometer al meteen een van de beste maanden van het jaar was ondanks de paasvakantie. Mei was de eerste maand waar op sommige dagen de 25 miljoen kilometer per werkdag werd overschreden. Andere maanden zakte het gemiddelde tot een 23 miljoen à 24 miljoen kilometer per werkdag op het volledige wegennet verreden. Op zaterdagen valt het gemiddelde telkens terug tot gemiddeld ongeveer 5 miljoen kilometer, op zondagen tot minder dan 1 miljoen kilometer gemiddeld.  Uiteraard is er een terugval te zien tijdens de traditionele vakantiemomenten: Pasen, de zomermaanden, nieuwjaar en de traditionele feest- en verlofdagen in binnen- en buitenland.  

De inkomsten voor de gewesten verlopen volgens een gelijkaardig patroon. Als algemeen gemiddelde kan aangehouden worden dat er tijdens de werkdagen 2,3 à 2,4 miljoen € aan de drie gewesten samen werd uitgekeerd. Juni was de maand waarin het hoogste inkomen in 2016 werd gegenereerd met 58 miljoen €. 

 

Qua totalen geeft dit aan inkomsten:

Voor Vlaanderen: 408 miljoen euro

Voor Brussel: 9 miljoen euro

Voor Wallonië: 229 miljoen euro 

De OBU’s

Het aantal afgelegde tolkilometers wordt exact gemeten via de On Board Units die elke vrachtwagen van meer dan 3,5 ton MTM aan boord moet hebben. De sector volgde die reglementering vrij correct op: na enkele weken hadden meer dan 99% van alle vrachtwagens een reglementair ingeschakelde On Board Unit aan boord. Daardoor is ook een mooi overzicht te zien van de nationaliteiten die onze wegen frequenteren. Van de geregistreerde OBU’s ziet de top 5 van de landen die het meeste vrachtwagens uitgerust hebben om in België te rijden, na uiteraard de eigen landgenoten met 19 %, er uit als volgt:  Polen, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Roemenië.

Volgens geïnde toleuro’s ziet de volgorde eruit als volgt: België 46%, Nederland 11% Polen 9%, Roemenië 6 % en Duitsland 5%

In Euro’s zijn de buitenlanders goed voor 54 % van de gegenereerde tolheffingen. 

Wegen en tarieven

Het afgelopen jaar is zowel het wegennet als de tariefstructuur ongewijzigd gebleven. Het is de bevoegdheid van de onderscheiden gewesten om de tarieven te indexeren en aan te passen.

Zo heeft het Waalse Gewest aangekondigd dat met ingang van 1 juli er 33 kilometer betolde wegen bij het netwerk gevoegd worden; met name op de N29 en de N243. Voor Vlaanderen werd aangekondigd dat de studie- en evaluatieronde momenteel nog loopt en dat pas nadien aanpassingen zullen aangebracht worden waar en indien nodig.

Op 1 juli zullen Brussel en Vlaanderen de tarieven voor de kilometerheffing, zoals voorzien in het decreet, indexeren. Alle wijzigingen zullen uiteraard in detail worden weergegeven op de website www.viapass.be, net zoals overigens een dashboard van statistische sleutelgegevens van nu af aan.  

European Electronic Toll Service (EETS)

Na een jaar werking mag gesteld worden dat de kilometerheffing in België werkt en dat het systeem matuur is. “Alle spelers – gewestelijke controlediensten, dienstverleners, en Viapass zelf- hebben hun rol correct en goed gespeeld. In samenwerking met de transportfederaties en betrokken beroepsverenigingen wordt ervoor gezorgd dat het systeem voor de gebruikers zelf zo begrijpbaar en duidelijk mogelijk wordt gemaakt. “ zegt Johan Schoups, Administrateur –generaal van Viapass.

Van bij de start op 1 april 2016 waren er twee dienstverleners: Satellic en Axxes. Het aanbod aan tolkastjes  van beiden kan nog uitgebreid worden met meer dienstverleners die een uitgebreider en meer gediversifieerd aanbod leveren. “Momenteel zijn drie bijkomende dienstverleners hun systemen aan het laten testen om tot een accreditatie door Viapass te komen. Het zijn Eurotoll, Total en Telepass. Het Tsjechische WAG Payment Solutions en T-Systems EETS hebben ook de intentie bekend gemaakt om zich op de Belgische markt te begeven. Dat betekent nog meer keuze voor de gebruiker en dus een betaalsysteem dat nog beter op de verschillende behoefte zal inspelen. “ 

·         Cijfers geactualiseerd tot 28/03/2017

 

 

Meer info? edward.claessens@viapass.be : +32 486 330 955

 

*

* *

 

Over Viapass 

Viapass is een interregionale publiekrechtelijke opdrachthoudende vereniging. De overheidsinstantie coördineert en controleert de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die sinds 1 april 2016 van kracht is in België. Ze controleert de naleving van de kilometerheffing en de goede werking van de infrastructuur. Viapass ziet erop toe dat de geld- en gegevensstromen correct verlopen, zorgt voor de coördinatie tussen de serviceproviders en staat in voor de gezamenlijke communicatie van de overheid over de kilometerheffing. Meer info op www.viapass.be

Viapass, l’IBPT, les Régions et la police de la route contrôlent la présence de brouilleurs dans les camions

 

 

Bruxelles, le 14 mars 2017 – Aujourd’hui, Viapass, l’IBPT, les Régions et la police fédérale de la route mènent une action conjointe de contrôle ciblée contre l’utilisation des brouilleurs, ou « jammers », par les camions essayant d’éviter la taxe kilométrique. Les contrôles ont lieu simultanément en trois endroits : en Région wallonne, en Région flamande ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale. Via cette action, Viapass, l’IBPT et la police veulent avertir de manière claire : ils effectuent des contrôles et l’utilisation de brouilleurs peut entraîner l’imposition d’amendes conséquentes.

 

Trois équipes composées de Viapass, des autorités fiscales des régions, de l’IBPT (l’organe de contrôle des télécoms) et de la police de la route ont pris place mardi matin en divers endroits sur les autoroutes à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Depuis quelques temps, Viapass, l’organisation publique qui coordonne le prélèvement kilométrique pour les camions, soupçonne une partie des utilisateurs d’essayer de frauder via leur On Board Unit (OBU). L’OBU est un appareil qui se place au niveau de la vitre avant du conducteur et qui enregistre les kilomètres parcourus sur les routes à péage.

 

Concurrence déloyale

 

« L'objectif principal de cette opération n’est pas d’attraper le plus de camions possible, mais plutôt de lancer le signal fort que nous effectuons des contrôles, que l’utilisation de brouilleurs est illégale, qu’il existe de lourdes sanctions et qu’il s’agit de concurrence déloyale vis-à-vis de la grande majorité des transporteurs qui respectent la loi », affirme Johan Schoups, l’administrateur général de VIAPASS.

 

« Les camions qui utilisent des brouilleurs commettent une double infraction à la législation », selon Johan Schoups. « Ils fraudent en se soustrayant au prélèvement kilométrique et contreviennent à l’interdiction de posséder et d’utiliser des brouilleurs. »

 

Risque d’amendes considérables

 

Lorsqu’un camionneur est surpris avec un brouilleur en marche, il doit immédiatement payer une amende de 1.000 euros pour fraude à la taxe kilométrique et le brouilleur est saisi. C’est ensuite au juge de se prononcer sur le montant de la peine pour l’utilisation d'un brouilleur.

 

L’article 33 de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005 stipule qu'il est interdit de détenir, de commercialiser, d'importer, d'avoir acquis en propriété ou d'utiliser un brouilleur. Ces infractions sont punies d’amendes pénales allant de 50 à 50.000 euros. « L’IBPT peut, après concertation avec le parquet, imposer une amende administrative allant jusqu’à 5.000 euros pour les personnes physiques, et jusqu’à 1.000.000 euros pour les personnes morales », explique Jack Hamande, membre du Conseil de l’IBPT.

« L’IBPT contrôle le respect de la législation relative aux communications électroniques », indique encore Jack Hamande. « Nous détectons les brouillages préjudiciables et nous intervenons. Depuis ses différents centres, le service de contrôle de l’IBPT envoie des équipes sur le terrain pour exécuter ces tâches. »

Perturbation de signaux


Depuis un peu moins d’un an, soit depuis le 1er avril 2016, la taxe kilométrique pour les camions de plus de 3,5 tonnes est en vigueur dans les trois Régions belges. À partir de cette date, les camions doivent avoir un OBU à bord qui doit constamment être branché lorsqu’ils roulent sur les routes belges. L’appareil mesure exactement le nombre de kilomètres parcourus par le camion sur les routes payantes et calcule ainsi le péage dû par le transporteur.

La localisation du camion et le calcul des kilomètres payants parcourus s’opère via une connexion entre l’OBU et un satellite. Lorsqu’un chauffeur branche un brouilleur dans sa cabine, les signaux de cet appareil prohibé perturbent la détection des signaux satellite par l’OBU. De cette manière, le poids lourd semble avoir parcouru moins de kilomètres payants qu’en réalité, ce qui diminue la facture.

« L’action menée aujourd’hui est un bel exemple de collaboration entre les différentes institutions publiques pour lutter contre la fraude » conclut Johan Schoups. « Nous augmenterons le contrôle, tant via les caméras que via les véhicules de contrôle. Les fraudeurs doivent être conscients qu’ils se feront prendre. Leur utilisation de brouilleurs représente une concurrence déloyale envers les camionneurs utilisant leur OBU de manière réglementaire. »

 

Quelques mots sur Viapass

 

Viapass est une entité interrégionale de droit public chargée de mission. L’organisme public coordonne le prélèvement kilométrique qui est en vigueur depuis le 1er avril 2016 pour les camions de plus de 3,5 tonnes en Belgique. Elle contrôle le respect du prélèvement kilométrique et le bon fonctionnement de l’infrastructure. Viapass veille à ce que les flux financiers et de données soient corrects, elle coordonne les différents prestataires de services et assure la communication commune des autorités concernant le prélèvement kilométrique. Plus d'infos sur www.viapass.be

Quelques mots sur l’IBPT

 

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) est le régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges et le gestionnaire du spectre électromagnétique des fréquences radio. L’IBPT contrôle entre autres le respect de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. L’IBPT répartit les ressources rares, à savoir les fréquences radioélectriques et les numéros, afin d’en garantir une utilisation la plus efficace possible. L’IBPT remplit également le rôle de « police des ondes » en vue de mettre fin à toute forme d’interférence préjudiciable. Il contrôle le spectre électromagnétique, les opérateurs et les équipements. Plus d’infos sur www.ibpt.be

Le juge des référés rejette les demandes des transporteurs

Bruxelles, le 10 mai 2016 -- Le Président du Tribunal de première instance de Bruxelles, section néerlandophone, a rejeté les demandes d’un certain nombre de transporteurs visant à suspendre la facturation et la perception du prélèvement kilométrique et à engager un expert judiciaire pour examiner...

Lire la suite
Viapass: le processus de facturation a débuté.

Bruxelles, le 21 avril 2016 ____  Le Conseil d’Administration de Viapass s’est réuni ce jeudi soir (21/4) et a constaté que Satellic  a pris d’importantes mesures complémentaires afin d’accompagner le premier cycle de facturation dont le processus a débuté. Citons par exemple le...

Lire la suite
Les régions publient les EETS Domain Statements

Bruxelles, le 26 février, 2016 ____ Après la Sofico au nom de la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles Capitale publient à leur tour les EETS Toll Domain Statements pour le prélèvement kilométrique. Les Toll Domain Satements énoncent les droits et les obligations des...

Lire la suite