Tolplichtig?

De categorieën voertuigen die vrijgesteld zijn van de kilometerheffing of buiten de kilometerheffing vallen, zijn zeer beperkt en strikt limitatief. Er is een duidelijk verschil tussen de twee. Vrijgestelde voertuigen dienen verplicht een vrijstelling aan te vragen en te verkrijgen. Voertuigen die buiten de kilometerheffing vallen mogen facultatief een toelating vragen wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden hieronder vermeld.

Algemene regel:

 • Voertuigen van categorie M op het boorddocumenten, zijn bestemd voor personenvervoer en dus nooit onderworpen aan de kilometerheffing bvb de meeste bussen en personenwagens
 • Voertuigen van categorie N (zie boorddocumenten) zijn onderworpen als de Maximaal Toegelaten Massa (= MTM) > 3,5 ton. Ook DIV-code CV op de boorddocumenten wijst op een vrachtwagen.
  1. Voertuigcategorie N1 is lichter dan 3,5 ton MTM en niet onderworpen. De enige uitzondering zijn trekkers van categorie N1/BC op voorwaarde dat de trekker meer dan 3,5 ton weegt als je het gewicht van trekker en oplegger samentelt (= MTM sleep). Zie ook het vakje F3 op de boorddocumenten.
  2. Categorieën N2 en N3 zijn in de regel zwaarder dan 3,5 ton MTM behalve als de N2 gedetarreerd werd naar een MTM ≤ 3,5 ton en dus gelijkgesteld is met categorie N1. Dat ziet u in het vakje F2 op de boorddocumenten.

Aanvraag vrijstellingen

Een aantal categorieën van voertuigen van meer dan 3,5 ton zijn vrijgesteld van kilometerheffing. Het gaat hierbij uitsluitend om :

 • Voertuigen die uitsluitend gebruikt worden door het leger, de burgerbescherming, de brandweer en politie en die als zodanig uiterlijk herkenbaar zijn.
 • Voertuigen die speciaal en exclusief uitgerust zijn voor medische doeleinden en als zodanig herkenbaar zijn.
 • Voertuigen van het landbouw-, tuinbouw of bosbouwtype die slechts beperkt de openbare weg gebruiken in België en die uitsluitend gebruikt worden voor de landbouw, de tuinbouw, de visteelt en de bosbouw.

De eigenaars van een voertuig van meer dan 3,5 ton dat in één van de vrijstellingscategorieën valt, dienen verplicht een aanvraag tot vrijstelling te doen bij het gewest waar hun voertuig is ingeschreven. Om een aanvraag te doen moet u een formulier invullen en een foto met vooraanzicht en een foto met zijaanzicht van het voertuig bijvoegen. Daarvoor gaat u naar de website van het gewest waar uw voertuig is ingeschreven:

Voor het Vlaams Gewest:

Voor het Brussels Gewest:

Voor het Waals Gewest:

Voor buitenlandse voertuigen:

Indien uw voertuig in het buitenland is ingeschreven:

Of stuur, behalve voor landbouw/bosbouw/tuinbouw voertuigen, een mail naar exemptions@viapass.be samen met de gegevens van uw voertuig (nummerplaat, MTM, euronorm) en een foto van voor- en zijaanzicht.

Categorieën buiten het toepassingsgebied van de kilometerheffing

Sommige categorieën van voertuigen vallen buiten het toepassingsgebied van de kilometerheffing:

– Bepaalde werktuig-voertuigen in die mate dat ze geen goederen vervoeren zoals:

 • Mobiele kranen
 • Verreikers/hoogtewerkers
 • Graafmachines
 • Bulldozers
 • Betonpompen zonder mixer
 • Dumpers

– Andere voertuigen zoals:

 • voertuigen met een ‘groene’ proefrittennummerplaat. Met ingang van 1 januari 2021 vallen bij de commerciële ‘groene’ nummerplaten alleen maar de proefrittenplaten buiten de kilometerheffing.  Die nummerplaten worden gebruikt door onderzoeksbureaus of constructeurs voor het testen van een specifiek voertuig of de onderdelen ervan. Zij mogen geen lading vervoeren . Niet-Belgische commerciële nummerplaten vallen buiten de kilometerheffing in België slechts binnen dezelfde voorwaarden, zoals vermeld in KB van 15-12-2019 hoofdstuk II afdeling 2. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2019/12/15/2020040940/staatsblad   Zij mogen daarvoor het formulier indienen dat te vinden is op de pagina Registratieformulier proefrittenplaat – Viapass kilometerheffing Alle andere commerciële nummerplaten voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton dienen een ingeschakelde OBU te hebben op de Belgische wegen.
 • Oldtimer voertuigen met een O-nummerplaat die slechts gebruikt worden volgens de voorwaarden van artikel 2, 7° van het KB van 15 maart 1968 betreffende de technische voorwaarden van voertuigen. Dat wil zeggen dat zij zonder OBU geen goederen mogen vervoeren, noch commercieel, noch privé.
 • opleidingsvoertuigen in zoverre zij voldoen aan volgende voorwaarden:
  • zij hebben dubbele besturing in de cabine
  • zij vervoeren geen goederen (tenzij voor scholingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld betonblokken)
  • zij zijn extern herkenbaar met de benaming “rijschool” op de cabine
  • zij zijn ingeschreven op naam van een rijschool of een sociaal fonds voor Transport en Logistiek

Vrijwillige, niet-verplichte aanmeldingen van hogervermelde voertuigen die buiten de kilometerheffing vallen kunnen gestuurd worden naar de belastingdiensten van de gewesten waar ze zijn ingeschreven of voor buitenlanders naar exemptions@viapass.be. Daarbij moeten wel de contactgegevens van de aanvrager bijgevoegd worden, samen met een foto van achter- en zijaanzicht met de nummerplaat van het voertuig en een foto van de boorddocumenten.

Klik op de afbeelding hieronder om een tabel met voorbeelden te vergroten (ook te downloaden via de downloadpagina)

 

Aanvraag voor terugbetaling van de kilometerheffing voor humanitair transport naar Oekraïne

  Belangrijk: Alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton dienen een actieve OBU te hebben in België. Humanitaire transporten voor Oekraïne moeten het formulier hieronder invullen voor mogelijke terugbetaling van het transport. Dit moet voor het vertrek gebeuren.

  Onder humanitaire goederen wordt verstaan goederen zoals dekens, kledij, tenten, voedselpakketten, medicijnen of medisch materiaal, …. Om een terugbetaling van tol te kunnen genieten, dient de lading exclusief te bestaan uit humanitaire goederen. Een gemengde lading van commerciële goederen/humanitaire goederen valt niet onder de toepassing van deze regeling.

  Vul het volledige aanvraagformulier hieronder in met de bijhorende bewijsstukken of stuur een email met alle gevraagde informatie in het formulier hieronder naar contact@viapass.be.
  Na goedkeuring door Viapass wordt de kilometerheffing terugbetaald door uw dienstverlener.

  Contactpersoon (aanvraag/organisator van het transport)

  Voertuig waarmee het transport wordt uitgevoerd

  Dienstverlener

  Details van de reis

  Humanitaire organisatie of opdrachtgever van het humanitair transport

  Lading

  Bestaat de lading uit gemengd humanitaire / commerciële goederen?

  Bestemmeling

  Dit formulier dient u bij aanvraag tot terugbetaling bij de dienstverlener toe te voegen. Dit betekent evenwel niet dat de aanvraag automatisch goedgekeurd is.

  1 FORMULIER PER TRANSPORT

  Deze terugbetalingsregeling gaat van kracht voor transporten vanaf 22/06/2022, en zal van kracht blijven tot nader bericht.