Wetgeving

Wetgeving

Europa

 

 

 

 

 

 

 

Brussel

 

  • Samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 16 juni 2015. http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2015/06/16/130831.pdf

 

  • Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet,BS 12 augustus 2015. http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2015/08/12/131278.pdf

 

  • Besluit van 24 september 2015 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de uitvoering van de ordonnantie van 29 juli 2015 tot invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zware voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg, ter vervanging van het Eurovignet, BS 7 oktober 2015. http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2015/10/07/131604.pdf

 

 

 

 

Vlaanderen

 

  • Samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 16 juni 2015. http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2015/06/16/130831.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wallonië (Sofico)

 

  • Samenwerkingsakkoord van 24 april 2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, § 1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, BS 16 juni 2015. http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2015/06/16/130831.pdf

 

 

  • Besluit van de Waalse Regering van 11 juni 2015 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2009 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de ″Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures″ (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren), BS 24 juni 2015. http://reflex.raadvst-consetat.be/reflex/pdf/Mbbs/2015/06/24/130901.pdf

 

 

  • Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van 11 juni 2015 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 april 2010 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en houdende uitvoering van artikel 2 van het decreet van 10 december 2009 tot wijziging van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van de ″Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures″ (Waalse Maatschappij voor de Aanvullende Financiering van de Infrastructuren), BS 29 maart 2017. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=17-03-29&numac=2017201672

 

 

België

 

  • 5 SEPTEMBER 2018. – Wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG. http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2018090501