2019: een stabiel kalenderjaar voor het jarige Viapass

Brussel, 27 mei 2020 ____ Het voorbije jaar 2019 ging niet ongemerkt voorbij voor Viapass. Het was het jaar waarin het interregionale samenwerkingsverband precies vijf jaar bestond. Op 17 juli 2014 publiceerde het Belgisch Staatsblad de oprichting van de Interregionale Entiteit (IRE) Viapass die als opdracht kreeg om namens de drie gewesten de kilometerheffing voor vrachtwagens op de kaart te zetten, te coördineren, te controleren en de gemeenschappelijke communicatie erover te voeren. Om die verjaardag in de verf te zetten publiceert Viapass een opvallend jaarverslag met een ‘houten’ cover, de materie die dit jubileum gestalte moet geven. Een vijfjarig jubileum wordt ook wel een houten jubileum genoemd.

Tijdens het operationele jaar 2019, dat liep van 1 april 2019 tot en met maart 2020, werd er 718,9 miljoen euro aan tol gegenereerd. Dat is een minieme verhoging van 0,3 procent ten opzichte van het jaar voordien (716,9 miljoen euro). De vrachtwagens die tolplichtig zijn (categorieën N3, N2 en N1/BC) verreden tijdens die periode 5,30 miljard kilometer op de betalende tolwegen. Dat is 0,9% procent minder dan tijdens dezelfde periode van het voorgaande operationele jaar (5,35 miljard km). Het verreden aantal kilometer kent dus een lichte daling te wijten aan de lockdown die midden maart van kracht werd. Het feit dat de geïnde tolgelden ongeveer gelijk blijven, ondanks de indexering van de tarieven, heeft te maken met de verder doorgezette trend van vergroening van de vrachtwagenvloot. Meer dan 70 procent van de tolkilometers worden gereden met een Euro 6-vrachtwagen. Die trucks van de properste emissiecategorie moeten per gereden kilometer minder heffing betalen dan een gelijkaardige vrachtwagen van een lagere Euronorm.

Ter vergelijking: tijdens het kalenderjaar 2019 (01/01 t/m 31/12) werd er 717,7 miljoen euro aan tol gegenereerd voor 6,48 miljard kilometer verreden op de betalende tolwegen.

De vermindering in activiteit tijdens het operationele jaar vindt voor een stuk haar oorsprong in de uitbraak van de coronacrisis, die zich sterk liet voelen vanaf 18 maart. Op het moment dat de lockdown werd ingevoerd in België en een belangrijk deel van de economische activiteit stilviel, zag Viapass het aantal tolplichtige vrachtwagens op onze wegen met meer dan 25 procent terugvallen. Die terugval verliep gelijkaardig bij zowel Belgische als niet-Belgische vervoersfirma’s.

Het jaar 2019 liet voor het overige een stabiliteit zien die in de voorgaande jaren ook al merkbaar was geworden. Gemiddeld rijden er elke werkdag ruim 146.000 vrachtagens op de tolwegen in België. De andere cijfers van het kalenderjaar 2019 staan in het nieuwe jaarverslag dat gedownload kan worden via de Viapass-website: https://www.viapass.be/downloads/jaarverslagen/

“Viapass heeft in zijn vijfjarig bestaan een benijdenswaardige reputatie van stabiliteit, visie en technologisch leiderschap opgebouwd in heel Europa en bij alle landen die een satellietgestuurde kilometerheffing willen implementeren”, stelt Johan Schoups, de administrateur-generaal van Viapass. “In deze voortrekkersrol wordt nu een stapje verder gezet met de bouw van de Viapass Hub. Dat is een IT-knooppunt dat alle gegevens en betalingsstromen van de zes (en dit jaar mogelijk acht) verschillende dienstverleners die in ons land actief zijn via Viapass naar de drie tolheffende gewesten stuurt. Dit werkt dermate efficiënt en middelenbesparend dat Viapass het opportuun vindt de IT-module ook voor te stellen open te zetten voor andere geïnteresseerde tolheffers in Europa. De Europese Commissie en landen zoals Denemarken, Nederland, Oostenrijk en Polen toonden alvast interesse in het concept.”

“Voor het overige bewees Viapass tijdens zijn jubileumjaar eens te meer zijn waarde door de efficiënte schakel te zijn tussen tolheffers, dienstverleners en de logistieke sector in België”, zegt Johan Schoups. “2019 was een jaar met een iets lichtere economische groei dan 2018, maar was al bij al nog positief en dat is zichtbaar in de transportcijfers van Viapass. Hoe groot de impact zal zijn van COVID-19 op de resultaten van 2020 blijft nu vooralsnog koffiedik kijken, maar de transportsector heeft alvast bewezen essentieel te zijn en te blijven als onmisbare schakel in de logistieke keten. De sector heeft er ook in deze moeilijke tijden voor gezorgd dat een maximum aan goederen beschikbaar bleef voor iedereen, en daar mogen we met zijn allen oprecht dankbaar voor zijn.”