Nieuws

Vlaanderen, Wallonië en Brussel selecteren vijf kandidaat-bouwers voor Viapass voor vrachtwagens. De Gewesten richten de inter-gewestelijke instelling voor wegbeprijzing Viapass op

De Gewesten hebben vijf consortia van bedrijven geselecteerd die zullen kunnen meedingen naar het contract voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van het Viapass-tolsysteem voor vrachtwagens. Dit gebeurde na een competitieve selectieprocedure.
Na een grondige procedure op basis van de wetten op de overheidsopdrachten, na de wettelijke standstill-periode, na de gunstige behandeling van bezwaarschriften door de Raad van State, en bijgestaan door een consultant, hebben de Gewesten volgende bedrijvenconsortia geselecteerd:

  • De combinatie Xerox – Meridiam Infrastructure – CFE – Vinci Concessions
  • De combinatie T-Systems – Belgacom – Strabag
  • De combinatie ViApia (Atos Worldline – Sanef)
  • De combinatie Traxia (bpost – Thales Belgium – Autostrade per l’Italia)
  • De combinatie BelGoVerde (Egis Projects – IBM – Brisa)

De geselecteerde bedrijvenconsortia zullen een bestek ontvangen dat als basis zal dienen voor het indienen van offertes. Ze zullen de kans krijgen om een offerte in te dienen voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de uitbating van het Viapass-tolsysteem voor vrachtwagens.Daarna volgen eventueel verdere onderhandelingen, die in het voorjaar van 2014 moeten leiden tot het weerhouden van één kandidaat op basis van een finale offerte. Met die voorkeursbieder wordt dan een contract afgesloten, waarna de bouw van het Viapass-systeem voor vrachtwagens van start zal gaan.
Volgens de huidige planning zou het Viapass-systeem voor vrachtwagens daardoor in 2016 operationeel zijn.

Samenwerkingsakkoord.

De Vlaamse, Waalse en Brusselse regering hebben ook hun principiële goedkeuring gegeven aan een uitgebreid samenwerkingsakkoord dat de basis zal vormen voor de geplande invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens.

Het samenwerkingsakkoord schept een permanent kader voor de operationele samenwerking tussen de Gewesten wat betreft wegbeprijzing. Het bevat ook een regeling voor de manier waarop de opbrengsten uit de tolgelden verdeeld zullen worden, en hoe de kosten voor het systeem verdeeld zullen worden. Kosten en opbrengsten worden verdeeld op basis van de verhouding van elk Gewest in het aantal afgelegde kilometers.
Het akkoord legt ook een methode vast waarmee de tarieven berekend zullen worden. Het effectief vastklikken van de tarieven gebeurt pas na de aanduiding van de private partner (de Single Service Provider) die het Viapass-tolsysteem voor vrachtwagens zal ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten.

Het samenwerkingsakkoord zal in de drie gewestparlementen decretaal bekrachtigd worden. Het wordt wel eerst ter advies voorgelegd aan de verschillende betrokken adviesorganen in de drie Gewesten.

Inter-gewestelijke instelling voor wegbeprijzing.

Het samenwerkingsakkoord voorziet ook in de oprichting van de inter-gewestelijke instelling Viapass, die zal instaan voor alle overheidstaken in verband met wegbeprijzing. Enkele voorbeelden:

  • Toezicht op het werk van de Single Service Provider.
  • Controle van de financiële stromen die voortvloeien uit het tolsysteem.
  • Waar nodig aanpassingen doorvoeren in het tolnetwerk (bvb. om sluipverkeer te voorkomen).
  • Operationele coordinatie van de handhaving van het systeem, zoals detectie van fraudeurs via techologische toepassingen (o. a. camera’s).

De oprichting van het gemeenschappelijke beheersorgaan Viapass is het sluitstuk van het project, omdat het de Gewesten toelaat om op lange termijn structureel samen te werken voor wat betreft de ontwikkeling en het beheer van gemeenschappelijke initiatieven inzake wegbeprijzing.