Kilometerheffing: tarieven en tolwegen netwerk geldig vanaf 1 januari 2018

De drie gewestregeringen hebben aanpassing van de tarieven en het wegennet bekend gemaakt voor de Viapass kilometerheffing die vanaf  resp. 1 juli 2018 en 1 januari 2018 van kracht worden.

Verduidelijkende tabel met voorbeelden van voertuigen die al dan niet aan de kilometerheffing onderworpen zijn.

Download hier een tabel met verduidelijkende voorbeelden van voertuigen die al dan niet zijn onderworpen aan de kilometerheffing. De tabel is best leesbaar wanneer uitgeprint in A3 formaat.

Register van de EETS-gebieden en geregistreerde aanbieders voor België

Download hier het register van EETS gebieden en geregistreerde aannemers.

Gewijzigd samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie Gewesten.

Het gewijzigde samenwerkingsakkoord betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen werd zowel door het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse parlement goedgekeurd.

Het voorliggende akkoord wijzigt het Samenwerkingsakkoord tussen de 3 gewesten in België. Naast de verduidelijking van enkele definities en juridische bepalingen, is de belangrijkste wijziging dat samen met een tijdscomponent ook een extra definitie wordt toegevoegd voor het concept tariefzone. De Tariefzone wordt gedefinieerd als een begrensd wegsegment met een vast begin- en eindpunt waarop bij gebruik in een welbepaalde rijrichting op elk moment een eenduidig bepaald, afstandsgerelateerd tarief van toepassing is. De invoering van de nieuwe concepten zullen de Gewesten toelaten in de toekomst de tarieven nog fijner te moduleren, in functie van bijvoorbeeld de rijrichting of het tijdstip van het weggebruik.

 

Tekst van het gewijzigd Samenwerkingsakkoord:

 

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2.Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 24 april
2015 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2014 tussen
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
betreffende de invoering van de kilometerheffing op het grondgebied van de drie
gewesten en tot oprichting van een publiekrechtelijk vormgegeven Interregionaal
Samenwerkingsverband Viapass onder de vorm van een gemeenschappelijke instelling zoals bedoeld in artikel 92bis, §1 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen.

Aankondiging van overheidsopdracht voor uitbouw van een kilometerheffing voor vrachtwagens

Het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de drie Gewesten van België) publiceren het aankondigingsbericht van een overheidsopdracht voor  de uitbouw van een kilometerheffingsysteem voor vrachtwagens. 

U kan de aankondiging van deze overheidsopdracht, de selectieleidraad en de Samenvoegingsovereenkomst tussen de Gewesten hier downloaden. 

Samenwerkingsakkoord kilometerheffing vrachtwagens

De drie Gewesten hebben op 2 december 2013 het samenwerkingsakkoord in verband met de kilometerheffing voor vrachtwagens ondertekend. Dit samenwerkingsakkoord vormt de basis voor de geplande invoering van een kilometerheffing voor vrachtwagens. 

Het samenwerkingsakkoord schept een permanent kader voor de operationele samenwerking tussen de Gewesten wat betreft wegbeprijzing. Het bevat ook een regeling voor de manier waarop de opbrengsten uit de tolgelden en de kosten voor het systeem verdeeld zullen worden. Kosten en opbrengsten worden verdeeld op basis van de verhouding van elk Gewest in het aantal afgelegde kilometers.

Het akkoord legt ook een methode vast waarmee de tarieven berekend zullen worden. Het effectief vastklikken van de tarieven gebeurt na de aanduiding van de private partner (de Single Service Provider) die het Viapass-tolsysteem voor vrachtwagens zal ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten.

De Gewestelijke adviesorganen hebben adviezen gepubliceerd over het Samenwerkingsakkoord. U vindt hier het advies van de MORA, van de CESW, de Gewestelijke Mobiliteitscommissie van Brussel en van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Inter-gewestelijke instelling Viapass

Het samenwerkingsakkoord voorziet ook in de oprichting van de inter-gewestelijke instelling Viapass, die zal instaan voor alle overheidstaken in verband met wegbeprijzing. 

Enkele voorbeelden: 

- toezicht op het werk van de Single Service Provider, 

- controle van de financiële stromen die voortvloeien uit het tolsysteem, 

- waar nodig aanpassingen doorvoeren in het tolnetwerk (bijv. om sluipverkeer te voorkomen), 

- operationele coördinatie van de handhaving van het systeem, zoals detectie van fraudeurs via technologische toepassingen (o. a. camera’s).

Definitieve Architectuur voor Viapass voor vrachtwagens

De drie Gewesten hebben rond de jaarwisseling 2012 - 2012 een Definitieve Architectuur voor het Viapass-systeem voor vrachtwagens goedgekeurd. Dit was de laatste stap in de voorbereidende fase van de invoering van het satellietgebaseerde tolsysteem voor vrachtvoertuigen in de gewichtsklasse van 3,5 ton en meer.

De Definitieve Architectuur dient als basis voor de aanbestedingsprocedure voor het aantrekken van een privé-partner, een Single Service Provider, die het tolsysteem voor vrachtwagens zal ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en uitbaten. 

Archief informatiesessie marktconsultatie

U vindt hier een archief met de presentaties die op 10 september 2012 in Brussel werden gegeven tijdens een informatiesessie voor bedrijven met een interesse in het ontwerp, de bouw, de financiering, de uitbating en het onderhoud van het Viapass-systeem. U vindt er ook een deelnemerslijst.

Wegens het grote aantal internationale deelnemers aan de informatiesessie zijn alle presentaties in het Engels gegeven.

Opgelet: De presentaties bevatten informatie gebaseerd op de stand van zaken van 10 september 2012. Sommige gegevens zijn daardoor mogelijk niet meer actueel.