Kilometerheffing voor vrachtwagens brengt op jaarbasis 648 miljoen euro* op .

 

Brussel, 31 maart 2017 ____De kilometerheffing voor vrachtwagens  in de drie gewesten van België bestaat op 1 april 2017 exact een jaar. Op die tijd hebben de +3.5 ton vrachtwagens 5,7 miljard  kilometer bij elkaar gereden op betalende tolwegen.  

Viapass, de interregionale overheidsinstelling die de kilometerheffing controleert en coördineert namens de gewesten maakt bij die eerste verjaardag een positieve balans op van een jaar werking. Terzelfdertijd geeft het ook gedetailleerde statistieken vrij over het tolsysteem in België.  

Sinds exact een jaar is België een tolzone geworden voor het vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton Maximaal Toegelaten Massa. België voegt zich daarmee in het rijtje andere Europese tolzones als Frankrijk, Duitsland, Polen… Maar de invoering van het kilometerheffingssysteem in de drie gewesten van België ging wel gepaard met een aantal primeurs. Het was het eerste dergelijk systeem dat meteen  in een volledig land tegelijk werd uitgerold. Het gebeurde in 3 regio’s met eigen bevoegdheden voor mobiliteit en in de drie officiële landstalen plus het Engels.  Het is ook het eerste satellietgestuurde systeem van dergelijke omvang.

Door een goede voorbereiding was het systeem operationeel vanaf de eerste dag.  De jaarcijfers tonen trouwens aan dat april 2016 met 485 miljoen kilometer al meteen een van de beste maanden van het jaar was ondanks de paasvakantie. Mei was de eerste maand waar op sommige dagen de 25 miljoen kilometer per werkdag werd overschreden. Andere maanden zakte het gemiddelde tot een 23 miljoen à 24 miljoen kilometer per werkdag op het volledige wegennet verreden. Op zaterdagen valt het gemiddelde telkens terug tot gemiddeld ongeveer 5 miljoen kilometer, op zondagen tot minder dan 1 miljoen kilometer gemiddeld.  Uiteraard is er een terugval te zien tijdens de traditionele vakantiemomenten: Pasen, de zomermaanden, nieuwjaar en de traditionele feest- en verlofdagen in binnen- en buitenland.  

De inkomsten voor de gewesten verlopen volgens een gelijkaardig patroon. Als algemeen gemiddelde kan aangehouden worden dat er tijdens de werkdagen 2,3 à 2,4 miljoen € aan de drie gewesten samen werd uitgekeerd. Juni was de maand waarin het hoogste inkomen in 2016 werd gegenereerd met 58 miljoen €. 

 

Qua totalen geeft dit aan inkomsten:

Voor Vlaanderen: 408 miljoen euro

Voor Brussel: 9 miljoen euro

Voor Wallonië: 229 miljoen euro 

De OBU’s

Het aantal afgelegde tolkilometers wordt exact gemeten via de On Board Units die elke vrachtwagen van meer dan 3,5 ton MTM aan boord moet hebben. De sector volgde die reglementering vrij correct op: na enkele weken hadden meer dan 99% van alle vrachtwagens een reglementair ingeschakelde On Board Unit aan boord. Daardoor is ook een mooi overzicht te zien van de nationaliteiten die onze wegen frequenteren. Van de geregistreerde OBU’s ziet de top 5 van de landen die het meeste vrachtwagens uitgerust hebben om in België te rijden, na uiteraard de eigen landgenoten met 19 %, er uit als volgt:  Polen, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Roemenië.

Volgens geïnde toleuro’s ziet de volgorde eruit als volgt: België 46%, Nederland 11% Polen 9%, Roemenië 6 % en Duitsland 5%

In Euro’s zijn de buitenlanders goed voor 54 % van de gegenereerde tolheffingen. 

Wegen en tarieven

Het afgelopen jaar is zowel het wegennet als de tariefstructuur ongewijzigd gebleven. Het is de bevoegdheid van de onderscheiden gewesten om de tarieven te indexeren en aan te passen.

Zo heeft het Waalse Gewest aangekondigd dat met ingang van 1 juli er 33 kilometer betolde wegen bij het netwerk gevoegd worden; met name op de N29 en de N243. Voor Vlaanderen werd aangekondigd dat de studie- en evaluatieronde momenteel nog loopt en dat pas nadien aanpassingen zullen aangebracht worden waar en indien nodig.

Op 1 juli zullen Brussel en Vlaanderen de tarieven voor de kilometerheffing, zoals voorzien in het decreet, indexeren. Alle wijzigingen zullen uiteraard in detail worden weergegeven op de website www.viapass.be, net zoals overigens een dashboard van statistische sleutelgegevens van nu af aan.  

European Electronic Toll Service (EETS)

Na een jaar werking mag gesteld worden dat de kilometerheffing in België werkt en dat het systeem matuur is. “Alle spelers – gewestelijke controlediensten, dienstverleners, en Viapass zelf- hebben hun rol correct en goed gespeeld. In samenwerking met de transportfederaties en betrokken beroepsverenigingen wordt ervoor gezorgd dat het systeem voor de gebruikers zelf zo begrijpbaar en duidelijk mogelijk wordt gemaakt. “ zegt Johan Schoups, Administrateur –generaal van Viapass.

Van bij de start op 1 april 2016 waren er twee dienstverleners: Satellic en Axxes. Het aanbod aan tolkastjes  van beiden kan nog uitgebreid worden met meer dienstverleners die een uitgebreider en meer gediversifieerd aanbod leveren. “Momenteel zijn drie bijkomende dienstverleners hun systemen aan het laten testen om tot een accreditatie door Viapass te komen. Het zijn Eurotoll, Total en Telepass. Het Tsjechische WAG Payment Solutions en T-Systems EETS hebben ook de intentie bekend gemaakt om zich op de Belgische markt te begeven. Dat betekent nog meer keuze voor de gebruiker en dus een betaalsysteem dat nog beter op de verschillende behoefte zal inspelen. “ 

·         Cijfers geactualiseerd tot 28/03/2017

 

 

Meer info? edward.claessens@viapass.be : +32 486 330 955

 

*

* *

 

Over Viapass 

Viapass is een interregionale publiekrechtelijke opdrachthoudende vereniging. De overheidsinstantie coördineert en controleert de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die sinds 1 april 2016 van kracht is in België. Ze controleert de naleving van de kilometerheffing en de goede werking van de infrastructuur. Viapass ziet erop toe dat de geld- en gegevensstromen correct verlopen, zorgt voor de coördinatie tussen de serviceproviders en staat in voor de gezamenlijke communicatie van de overheid over de kilometerheffing. Meer info op www.viapass.be

Viapass, BIPT, gewesten en wegpolitie controleren op stoorzenders in vrachtwagens

Brussel, 14 maart 2017 – Viapass, het BIPT, de gewesten en de federale wegpolitie voeren vandaag samen een gerichte controleactie uit op het gebruik van zogenoemde ‘jammers’ of stoorzenders door vrachtwagens om kilometerheffing te ontduiken. De controles vinden in het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelijktijdig plaats op drie locaties. Met hun actie willen Viapass, het BIPT en de politie het signaal geven dat ze controleren en dat het gebruik van stoorzenders tot zware boetes kan leiden.

 

Drie ploegen van Viapass, de gewestelijke belastingdiensten, telecomtoezichthouder BIPT en de wegpolitie stonden dinsdagochtend op evenveel locaties aan autosnelwegen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië. Al langer had Viapass, de overheidsorganisatie die de kilometerheffing voor vrachtwagens coördineert, het vermoeden dat er gebruikers met hun On Board Unit (OBU) proberen te frauderen. Een OBU is een apparaat aan de voorruit van de bestuurder dat de afgelegde kilometers op tolwegen registreert.

 

Oneerlijke concurrentie

“Het belangrijkste doel van deze actie is niet zo veel mogelijk vrachtwagens vatten, maar het duidelijk signaal geven dat we controleren, dat het gebruik van stoorzenders illegaal is, dat er zware straffen op staan en dat het oneerlijke concurrentie is tegenover het overgrote deel van de transporteurs die de wet wel volgen”, zegt Administrateur-generaal Johan Schoups van Viapass.

 

“Vrachtwagens die stoorzenders gebruiken, begaan een dubbele inbreuk op de wetgeving”, aldus nog Schoups. “Ze frauderen door kilometerheffing te ontduiken en zondigen tegen het verbod op het bezit en gebruik van stoorzenders.”

 

Risico op forse boetes

Wanneer een vrachtwagenchauffeur betrapt wordt met een ingeschakelde stoorzender, dan moet die onmiddellijk 1.000 euro boete betalen voor het ontduiken van kilometerheffing en wordt de stoorzender in beslag genomen. Het is vervolgens aan de rechter om uitspraak te doen over de strafmaat voor het gebruik van een stoorzender.

 

Artikel 33 van de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005 stelt dat het verboden is om een stoorzender te bezitten, te gebruiken, in te voeren, te commercialiseren of in eigendom te hebben. Op die inbreuken staan strafrechtelijke boetes van 50 tot 50.000 euro. “Het BIPT kan, na overleg met het parket, zelf een administratieve boete opleggen tot 5.000 euro voor natuurlijke personen en tot 1.000.000 euro voor rechtspersonen”, zegt Jack Hamande, Raadslid van het BIPT.

 

“Het BIPT controleert de naleving van de wetgeving over de elektronische communicatie”, aldus nog Hamande. “We sporen schadelijke storingen op en treden ertegen op. De controledienst van het BIPT heeft verschillende centra van waaruit hij ploegen op het terrein stuurt om die taken uit te voeren.”

 

Verstoring van signalen

Sinds iets minder dan een jaar, 1 april 2016, is de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van kracht in de drie gewesten van België. Vanaf die datum moeten de vrachtwagens een OBU aan boord hebben die steeds ingeschakeld is wanneer ze op Belgische wegen rijden. Het toestel meet exact hoeveel kilometer de vrachtwagen op betalende wegen heeft gereden en berekent zo de tolheffing die de transporteur moet betalen.

 

Het lokaliseren van de vrachtwagen en de berekening van de gereden tolkilometers gebeurt via een verbinding tussen de OBU en een satelliet. Wanneer een chauffeur een stoorzender inschakelt in zijn cabine, verstoren de signalen van dat verboden apparaat de ontvangst van satellietsignalen door de OBU. Op die manier lijkt het alsof de vrachtwagen minder tolkilometers heeft gereden dan in werkelijkheid, waardoor de factuur lager uitvalt.

 

“De actie van vandaag is een mooi voorbeeld van een samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten om fraude tegen te gaan”, stelt Johan Schoups. “We zullen de controle opdrijven, zowel via camera’s als met controlevoertuigen. Fraudeurs moeten weten dat ze finaal tegen de lamp zullen lopen. Hun gebruik van stoorzenders is unfaire concurrentie tegenover de vrachtwagenchauffeurs die hun OBU reglementair gebruiken.”

 

 

 

*

* *

 

Over Viapass

Viapass is een zogenoemde interregionale publiekrechtelijke opdrachthoudende vereniging. De overheidsinstantie coördineert de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton die sinds 1 april 2016 van kracht is in België. Ze controleert de naleving van de kilometerheffing en de goede werking van de infrastructuur. Viapass ziet erop toe dat de geld- en gegevensstromen correct verlopen, zorgt voor de coördinatie tussen de serviceproviders en staat in voor de gezamenlijke communicatie van de overheid over de kilometerheffing. Meer info op www.viapass.be

 

Over het BIPT

Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) is de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector en beheerder van het elektromagnetische spectrum van de radiofrequenties. Het BIPT controleert onder meer de naleving van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Het BIPT verdeelt de schaarse middelen, namelijk de radiofrequenties en de nummers, om een zo doeltreffend mogelijk gebruik ervan te garanderen. Het vervult ook de rol van “etherpolitie” om een einde te maken aan elke vorm van schadelijke interferentie. Het controleert het elektromagnetische spectrum, de operatoren en de apparatuur. Meer info op www.bipt.be

The Kilometer Charge for heavy goods vehicles of over 3.5 tonnes

Brussels, 30 March 2016 – On April 1st 2016, the Kilometer Charge for heavy goods vehicles (HGV) of over 3.5 tonnes will enter into force in the three Belgian Regions. The Brussels-Capital Region, the Flemish Region and the Walloon Region are relying on this measure to reform the method for...

More
Road charging for trucks will start on April 1, 2016 in Belgium

On April 1, 2016, the three regions of Belgium will implement a kilometer tax for heavy goods vehicles over 3.5 tonnes. The Board of Directors of the Interregional entity Viapass has decided that road pricing in Belgium for trucks over 3.5 tons will go take effect as from April 1st 2016. In the...

More